Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET SAJTA WWW.DOMACEIZSRBIJE.RS
I Uvodne odredbe
Opšti uslovi korišćenja internet sajta www.domaceizsrbije.rs (u daljem tekstu:
Opšti
uslovi
) određuju način i pravila korišćenja sadržaja i usluga internet sajta
www.domaceizsrbije.rs.
Upotrebom sadržaja i usluga internet sajta www.domaceizsrbije.rs u potpunosti prihvatate
Opšte uslove i u obavezi ste da ih poštujete. Internet sajta www.domaceizsrbije.rs zadržava
pravo da u bilo kom trenutku promeni Opšte uslove, pri čemu će se smatrati da je svaki
korisnik internet sajta www.domaceizsrbije.rs (u daljem tekstu:
Korisnik
) upoznat sa
izmenama i dopunama Opštih uslova na dan njihovog objavljivanja. Nastavljanje korišćenja
internet sajta www.domaceizsrbije.rs ima se smatrati pristankom na izmene i dopune Opštih
uslova.
Ukoliko se Korisnik ne slaže sa Opštim uslovima, potrebno je da odmah prestane sa
korišćenjem internet sajta www.domaceizsrbije.rs, kao i da u budućnosti ne koristi sajt, sve
do ponovnog prihvatanja Opštih uslova.
II Obaveze Korisnika sajta
www.domaceizsrbije.rs
Korisnik
koji prezentuje ponudu roba i/ili usluga snosi ceklokupnu odgovornost za kvalitet,
saobraznost i svaka druga svojstva roba i/ili usluga koje prezentuje na internet sajtu
www.domaceizsrbije.rs.
Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja bilo koje zabranjene radnje, uključujući ali ne
ograničavajući se na radnje koje vređaju čast i ugled bilo kod lica, koje mogu da utiču na
ljudsko dostojanstvo, koje su diskriminatorne u pogledu rasne, verske, nacionalne ili bilo koje
druge pripadnosti, ili bilo koje radnje koje su zabranjene pravnim poretkom Republike Srbije.
Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji
koje bi za cilj ili posledicu imale onemogućavanje rada
internet sajta www.domaceizsrbije.rs
,
poput
spamming-a
, kreiranje i prosleđivanje virusa i slično.
Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji
koje bi za cilj ili posledicu imale povredu prava autora ili nosioca autorskog prava u smislu
Zakona o autorskom i srodnim pravima.
Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji
koje bi za cilj ili posledicu imale povredu prava privatnosti drugih Korisnika, uključujući ali ne
ograničavajući se na pristup podacima koji nisu namenjeni Korisniku ili neovlašćeno
prijavljivanje u ime drugog Korisnika na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs.
Korisnik će se uzdržavati od prikupljanja ili obrade podataka o ličnosti drugih Korisnika, za
koje nema potrebnu saglasnost propisanu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
III Pristup sajtu
www.domaceizsrbije.rs
Svako lice koje želi može da pristupi internet sajta www.domaceizsrbije.rs i da koristi usluge
koje pruža internet sajta www.domaceizsrbije.rs prihvatanjem ovih Opštih uslova.
Da bi lice moglo da koristi usluge internet sajta www.domaceizsrbije.rs mora da izvrši
registraciju na sajtu i da prilikom iste prihvati Opšte uslove korišćenja kao i Politiku
privatnosti internet sajta www.domaceizsrbije.rs.
Prihvatanjem Opštih uslova korišćenje i Politiku privatnosti internet sajta
www.domaceizsrbije.rs prilikom registracije smatra se da je Korisnik u potpunosti prihvatio
sva pravila iz Opštih uslova korišćenja i Politike privatnosti internet sajta
www.domaceizsrbije.rs.
IV Intelektualna svojina
Korisnici koji se oglašavaju sa svojim proizvodima i/ili uslugama na internet sajtu
www.domaceizsrbije.rs, mogu da postavljaju iskljčučivo sadržaj (fotografije, audio i video
snimke i sl.) na kojim su nosiocici autorskih prava.
U slučaju da se ustanovi povreda autorskih prava na bilo kom sadržaju koji je postavljen od
strane Korisnika na internet sajt www.domaceizsrbije.rs (ustanovi se da Korisnik nije nosilac
autorskog prava na sadržaju koji je postavio na internet sajt www.domaceizsrbije.rs), isti će
odmah biti uklonjen sa internet sajta www.domaceizsrbije.rs, a Korisnik koji je takav sadržaj
postavio biti upozoren na kršenje Opštih uslova.
Ako vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs zbog kršenja autorskih prava
od strane Korisnika bude morao da nadoknadi bilo kakvu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu
nosiocu autorskih prava na sadržaju koji je Korisnik postavio, vlasnik i/ili registrant internet
sajta www.domaceizsrbije.rs ima pravo da se regresira za isplaćeni iznos štete od strane
Korisnika koji je sporan sadržaj postavio.
V Privatnost Korisnika
Internet sajta www.domaceizsrbije.rs prikuplja podatke Korisnika koje je sam Korisnik uneo
prilikom registracije na interent sajtu, kao i podatke koje Korisnik sam postavlja na sajt
prilikom prezantacije ponude svoje robe i/ili usluga i internet sajt www.domaceizsrbije.rs
koristiti kolačiće (
cookies
), radi omogućavanja funkcionisanja sajta, kao i zarad poboljšanja
njihovog kvaliteta.
Internet sajta www.domaceizsrbije.rs će prikupljati lične podatke od Korisnika i to:
korisničko ime
lozinku
elektronsku adresu
adresu prebivališta
broj telefona
Kolačići
(
cookies
),
prikupljaju IP adrese Korisnika osim ukoliko Korisnik nije drugačije
podesio svoj pretraživač.
Korisnici mogu posetiti internet sajt
www.domaceizsrbije.rs
i anonimno bez registracije.
Lične podatke
internet sajta www.domaceizsrbije.rs
prikuplja isključivo ukoliko je Korisnik
izvršio registraciju na internet sajtu i time dao svoj pristanak na Opšte uslove i Politiku
privatnosti internet sajta
www.domaceizsrbije.rs.
VI Ograničenje odgovornosti
Internet sajt
www.domaceizsrbije.rs
pruža usluge koje se sastoje od pružanja informacija,
upravljanja sadržaja i usluga putem interneta u pogledu roba i/ili usluga koje Korisnici
nude
na in
ternet sajtu
www.domaceizsrbije.rs drugim Korisnicima sajta.
Svako korišćenje internet sajta
www.domaceizsrbije.rs
je na isključivu odgovornost Korisnika.
Vlasnik i/ili registrant internet sajta
www.domaceizsrbije.rs ni na koji način ne garantuje za
saobraznost roba i/ili usluga koji se nude od strane drugih Korisnika na internet sajtu
www.domaceizsrbije.rs.
Vlasnik i/ili registrant
internet sajta
www.domaceizsrbije.rs
neće biti odgovoran
za bilo kakvu
štetu koju jedan Korisnik sajta pretrpi zvog nesaobraznosti robe i/ili usluge koji je pružio drugi
Korisnik sajta.
Internet sajta www.domaceizsrbije.rs je posrednik između svih Korisnika sajta koji nude robu
i/ili usluge i Korisnika sajta koji potražuju robe i/ili usluge preko sajta www.domaceizsrbije.rs.
Internet sajta www.domaceizsrbije.rs nije prodavac robe niti pružalac usluga koje drugi
Korisnici prezentuju na sajtu.
Korisnik sajta koji je zainteresovan za robu i/ili usluge koje nudi drugi Korisnik sajta, treba
direktnim kontaktom sa Korisnikom koji nudi robu i/ili usluge da dogovori uslove, rokove i
ostalo oko roba i/ili usluga za koje je Korisnik zainteresovan.
Vlasnik i/ili registrant
internet sajta
www.domaceizsrbije.rs
neće biti odgovoran za
neprekidnost korišćenja sajta, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu
nedostupnost, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje, kao
ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe sajta.
Vlasnik i/ili registrant
internet sajta
www.domaceizsrbije.rs
neće biti odgovoran za bilo kakvu
štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta do kojih se došlo
pomoću linkova ili reklama na internet sajtu
www.domaceizsrbije.rs
ili onih koji su na bilo koji
način povezane sa internet sajtom
www.domaceizsrbije.rs
.
VII Cene
Cene roba i/ili usluga prikazane na internet sajtu
www.domaceizsrbije.rs su informativnog i
orijentacionog karaktera.
Za tačnu cenu roba i/ili usluga za koje je Korisnik zainteresovan, Korisnik treba da se obrati
direktno
Korisniku koji nudi robu i/ili usluge.
Internet sajta
www.domaceizsrbije.rs
ne garantuje da su cene potpuno tačne i ograđuje se od
potencijalnih grešaka.
U slučaju da Korisnik primeti neku grešku u pogledu roba i/ili usluga koje se nude preko
internet sajta
www.domaceizsrbije.rs,
grešku može prijaviti na e-mali adresu:____________
kako bi ista u najkraćem vremenskom roku bila ispravljena.
VIII Rešavanje sporova
Strane koje koriste
sajt
www.domaceizsrbije.rs
će nastojati da sve eventualno nastale
sporove povodom Opštih uslova rešavaju sporazumno.
Ukoliko sporazum ne bude postignut, nadležan će biti sud u Nišu.