Uslovi korišćenja

Uvodne odredbe

Opšti uslovi korišćenja internet sajta www.domaceizsrbije.rs (u daljem tekstu: „Opšti uslovi”) određuju način i pravila korišćenja sadržaja i usluga internet sajta www.domaceizsrbije.rs.

Upotrebom sadržaja i usluga internet sajta www.domaceizsrbije.rs u potpunosti prihvatate Opšte uslove i u obavezi ste da ih poštujete.

Internet sajta www.domaceizsrbije.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni Opšte uslove, pri čemu će se smatrati da je svaki
korisnik internet sajta www.domaceizsrbije.rs (u daljem tekstu: „Korisnik”) upoznat sa izmenama i dopunama Opštih uslova na dan njihovog objavljivanja.

Nastavljanje korišćenja internet sajta www.domaceizsrbije.rs ima se smatrati pristankom na izmene i dopune Opštih uslova.

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa Opštim uslovima, potrebno je da odmah prestane sa korišćenjem internet sajta www.domaceizsrbije.rs, kao i da u budućnosti ne koristi sajt, sve do ponovnog prihvatanja Opštih uslova.

Obaveze Korisnika sajta

Korisnik koji prezentuje ponudu roba i/ili usluga snosi ceklokupnu odgovornost za kvalitet, saobraznost i svaka druga svojstva roba i/ili usluga koje prezentuje na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs.

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja bilo koje zabranjene radnje, uključujući ali ne ograničavajući se na radnje koje vređaju čast i ugled bilo kod lica, koje mogu da utiču na ljudsko dostojanstvo, koje su diskriminatorne u pogledu rasne, verske, nacionalne ili bilo koje druge pripadnosti, ili bilo koje radnje koje su zabranjene pravnim poretkom Republike Srbije.

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji koje bi za cilj ili posledicu imale onemogućavanje rada internet sajta www.domaceizsrbije.rs poput „spamming-a”,  kreiranje i prosleđivanje virusa i slično.

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji koje bi za cilj ili posledicu imale povredu prava autora ili nosioca autorskog prava u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji koje bi za cilj ili posledicu imale povredu prava privatnosti drugih Korisnika, uključujući ali ne ograničavajući se na pristup podacima koji nisu namenjeni Korisniku ili neovlašćeno
prijavljivanje u ime drugog Korisnika na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs.

Korisnik će se uzdržavati od prikupljanja ili obrade podataka o ličnosti drugih Korisnika, za koje nema potrebnu saglasnost propisanu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup sajtu

Svako lice koje želi može da pristupi internet sajta www.domaceizsrbije.rs i da koristi usluge koje pruža internet sajta www.domaceizsrbije.rs prihvatanjem ovih Opštih uslova.

Da bi lice moglo da koristi usluge internet sajta www.domaceizsrbije.rs mora da izvrši registraciju na sajtu i da prilikom iste prihvati Opšte uslove korišćenja kao i Politiku privatnosti internet sajta www.domaceizsrbije.rs.

Prihvatanjem Opštih uslova korišćenje i Politiku privatnosti internet sajta www.domaceizsrbije.rs prilikom registracije smatra se da je Korisnik u potpunosti prihvatio sva pravila iz Opštih uslova korišćenja i Politike privatnosti internet sajta www.domaceizsrbije.rs.

Intelektualna svojina

Korisnici koji se oglašavaju sa svojim proizvodima i/ili uslugama na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs, mogu da postavljaju iskljčučivo sadržaj (fotografije, audio i video snimke i sl.) na kojim su nosiocici autorskih prava.

U slučaju da se ustanovi povreda autorskih prava na bilo kom sadržaju koji je postavljen od strane Korisnika na internet sajt www.domaceizsrbije.rs (ustanovi se da Korisnik nije nosilac autorskog prava na sadržaju koji je postavio na internet sajt www.domaceizsrbije.rs), isti će odmah biti uklonjen sa internet sajta www.domaceizsrbije.rs, a Korisnik koji je takav sadržaj postavio biti upozoren na kršenje Opštih uslova.

Ako vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs zbog kršenja autorskih prava od strane Korisnika bude morao da nadoknadi bilo kakvu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu nosiocu autorskih prava na sadržaju koji je Korisnik postavio, vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs ima pravo da se regresira za isplaćeni iznos štete od strane Korisnika koji je sporan sadržaj postavio.

Privatnost Korisnika

Internet sajta www.domaceizsrbije.rs prikuplja podatke Korisnika koje je sam Korisnik uneo prilikom registracije na interent sajtu, kao i podatke koje Korisnik sam postavlja na sajt prilikom prezantacije ponude svoje robe i/ili usluga i internet sajt www.domaceizsrbije.rs
koristiti kolačiće („cookies”), radi omogućavanja funkcionisanja sajta, kao i zarad poboljšanja njihovog kvaliteta.

Internet sajta www.domaceizsrbije.rs će prikupljati lične podatke od Korisnika i to:

  • korisničko ime
  • elektronsku adresu
  • adresu prebivališta
  • broj telefona

Kolačići („cookies”) prikupljaju IP adrese Korisnika osim ukoliko Korisnik nije drugačije podesio svoj pretraživač. Korisnici mogu posetiti internet sajt www.domaceizsrbije.rs i anonimno bez registracije.

Lične podatke internet sajta www.domaceizsrbije.rs prikuplja isključivo ukoliko je Korisnik izvršio registraciju na internet sajtu i time dao svoj pristanak na Opšte uslove i Politiku privatnosti internet sajta www.domaceizsrbije.rs.

Ograničenje odgovornosti

Internet sajt www.domaceizsrbije.rs pruža usluge koje se sastoje od pružanja informacija, upravljanja sadržaja i usluga putem interneta u pogledu roba i/ili usluga koje Korisnici nude na internet sajtu
www.domaceizsrbije.rs drugim Korisnicima sajta.

Svako korišćenje internet sajta www.domaceizsrbije.rs je na isključivu odgovornost Korisnika.

Vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs ni na koji način ne garantuje za saobraznost roba i/ili usluga koji se nude od strane drugih Korisnika na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs.

Vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju jedan Korisnik sajta pretrpi zvog nesaobraznosti robe i/ili usluge koji je pružio drugi Korisnik sajta.

Internet sajta www.domaceizsrbije.rs je posrednik između svih Korisnika sajta koji nude robu i/ili usluge i Korisnika sajta koji potražuju robe i/ili usluge preko sajta www.domaceizsrbije.rs.

Internet sajta www.domaceizsrbije.rs nije prodavac robe niti pružalac usluga koje drugi Korisnici prezentuju na sajtu.

Korisnik sajta koji je zainteresovan za robu i/ili usluge koje nudi drugi Korisnik sajta, treba direktnim kontaktom sa Korisnikom koji nudi robu i/ili usluge da dogovori uslove, rokove i ostalo oko roba i/ili usluga za koje je Korisnik zainteresovan.

Vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs neće biti odgovoran za neprekidnost korišćenja sajta, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje, kao
ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe sajta.

Vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs ili onih koji su na bilo koji način povezane sa internet sajtom www.domaceizsrbije.rs

Cene

Cene roba i/ili usluga prikazane na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs su informativnog i orijentacionog karaktera.

Za tačnu cenu roba i/ili usluga za koje je Korisnik zainteresovan, Korisnik treba da se obrati direktno Korisniku koji nudi robu i/ili usluge.

Internet sajta www.domaceizsrbije.rs ne garantuje da su cene potpuno tačne i ograđuje se od potencijalnih grešaka. U slučaju da Korisnik primeti neku grešku u pogledu roba i/ili usluga koje se nude preko
internet sajta www.domaceizsrbije.rs, grešku može prijaviti na e-mali adresu:____________ kako bi ista u najkraćem vremenskom roku bila ispravljena.

Rešavanje sporova

Strane koje koriste sajt www.domaceizsrbije.rs će nastojati da sve eventualno nastale sporove povodom Opštih uslova rešavaju sporazumno.
Ukoliko sporazum ne bude postignut, nadležan će biti sud u Nišu.